Türkiye’nin 2023 Vizyonu Dizi Konferansları Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı - Atılım Üniversitesi

Hoşgeldiniz

Yeni yüzyılda, insanlığın, küresel ısınma, yenilenebilirlik - geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji, hızlı teknolojik gelişme, hızlı toplumsal dönüşüm, daha da hızlanan iletişim/bilişim yöntemleri, taklit etme/edilme gibi bazı yeni terimlerin baskısını giderek daha çok hissetmeye başladığı görülmektedir. Yirmibirinci yüzyılın başından itibaren bilgi toplumuna dönüşüm hız kazanmış, bilgi ekonomisi adıyla yeni bir ekonomik yapı oluşmuştur. Bu çerçevede bireylerin ekonomik kazanımları, bilgi, öğrenim kalite ve düzeyleri ile, ülkelerin rekabet güçleri ise insan ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiştir. Bu değişim ve gelişim; bilginin üretilmesi,kullanılması ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu tutulan yükseköğretim kurumları olan üniversitelerden beklentileri artırmıştır. Küreselleşme, rekabet ve yükseköğretimin uluslararasılaşması ile hızlanan bu beklentilere yanıt verecek şekilde,üniversitelerin yeniden yapılanmaları üçüncü kuşak üniversite kavramı ile gündeme gelmiştir. Küresel pazarda saygın bir yer edinmeye giden yol; bilim ve teknolojiyi ekonomik değere dönüştürebilme yeteneği ve Ar-Ge kültürü ile kazanılabilecek rekabet gücünden geçmektedir. Bunlar gerçek anlamda kalkınma ve refah toplumu yaratmanın kaçınılmaz anahtarlarıdır. Bugün bilim ve teknoloji üretenler ile kendi teknolojilerine sahip olamayanlar ayrımı gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşme olgusu bu ayrımı keskinleştirmiştir. Bu gerçekler ve yakın geleceğin koşulları, 21. yy'ın mühendislik profilini de hızla değiştirmektedir. Çağdaş mühendislik eğitimini yaygınlaştırıp ilerletmek, böylece günümüz koşullarına uygun daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirerek toplumun refahını ileri götürmek temel hedef olmalıdır.
Uluslararası toplumun, tüm bu yeni kavramlar ışığında değişim yaşaması ve geleceğe yönelik yeni modeller üretmesi kaçınılmazdır. Mühendisler, ellerinde bulundurdukları teknik bilgi, beceri ve deneyim ile bu değişim ve gelişimde kaçınılmaz olarak önemli yer tutacaklardır. Bu nedenle, bu alandaki eğitimin, toplumsal değişimde öncü rol oynayacak ve geleceğin beklentilerini karşılayacak mühendislerin yetiştirilmesi amacı ile güncellenmesi ve yapılandırılması kaçınılmazdır. Mühendislik eğitiminde, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi, uzmanlık ve deneyim kadar yöntem de önemli yer tutmaktadır.

Konunun öneminin bilincinde olan T.C. Atılım Üniversitesi; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı dolayısı ile gerçekleştirdiği Türkiye'nin 2023 yılı vizyonu dizi konferansları çerçevesinde, 4-6 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya'da Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı düzenlemektedir. Konferansın, sorunların çözümüne katkıda bulunması ile yeni çalışma ve işbirlikteliklerin yolunu açmasının yanısıra; yayınlanacak olan bildiri ve tartışmaların da stratejik konumdaki karar vericilere, yükseköğretim yöneticilerine ve uygulamacılara alacakları kararlarda yol gösterici olması beklenmektedir.